Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautybarones en een client waarop Beautybarones deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen schoonheidssalon

1. De medewerkers van Beautybarones zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Beautybarones zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medwerkers van Beautybarones zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3 Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautybarones.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautybarones het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Beautybarones moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover.

4 Betaling

1. Beautybarones vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

5 Aansprakelijkheid

1. Beautybarones is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Beautybarones is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Beautybarones is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

6 Beschadiging en/of diefstal

1. Beautybarones heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Beautybarones meldt diefstal altijd bij de politie.

7 Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Beautybarones het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Beautybarones wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

8 Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Beautybarones en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautybarones.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.